درباره اس ای ١٦٠١

توجه: سامانه ام ای هفتاد و نه در تاریخ ١٦ شهريور و به دنبال دريافت نمايندگی مستقيم، به اس ای شانزده صفر يک انتقال داده شده و تمام اطلاعات سامانه قديم به وبسايت جديد منتقل شده است.

اس ای (١٦٠١) وبسايتی وابسته به شرکت سامان سيستم پرداز کيش ميباشد که با هدف تسريع در فرآيند تاييد دامنه های ملی پياده سازی و راه اندازی شده است. بخش اعظم امور انجام شده در ام ای هفتاد و نه، به صورت سيستمی و بدون دخالت نيروی انسانی انجام ميشود و نيروی انسانی تنها ناظر بر اجرای صحيح فرآيند ها و رفع مشکلات احتمالی بوجود آمده در برخی فرآيند ها است. امور مربوط به تاييد مالی دامنه های ملی در اس ای شانزده صفر يک از دو بخش اصلی تشکيل ميشود که بخش اول را دريافت وجه مربوط به تاييد دامنه (که با پياده سازی دو دروازه پرداخت زرين پال و پارسيان اجرا شده است) و بخش دوم را عمليات مربوط به تاييد مالی دامنه ملی (که با اتصال به سرور موسسه فيزيک نظری اجرا شده است) پياده سازی شده است. اس ای شانزده صفر يک به گونه ای طراحی شده تا امکان برقراری ارتباط با اپراتور، برای هر تراکنش ثبت شده مربوط به تاييد دامنه، فراهم مياورد و باعث ايجاد ارتباط نزديک ميان پرسنل فروش و مشتری ميگردد. ايجاد سطوح مختلف مشتری و قيمت گذاری برای سطوح مختلف، از برنامه های آتی اس ای شانزده صفر يک ميباشد.
به منظور برقراری ارتباط با بخش های مختلف ام ای هفتاد و نه از بخش تماس با اس ای ١٦٠١ اقدام فرمائيد.
پرداخت آنلاين با همکاریجدیدترین ثبت شده ها